Czy ugoda przerywa bieg przedawnienia?

Temat ugody a przedawnienie stanowi istotną kwestię w kontekście prawa cywilnego. Istnieje wiele wątpliwości co do tego, czy zawarcie ugody ma wpływ na bieg przedawnienia roszczeń. W niniejszym artykule omówimy, jakie są skutki zawarcia ugody w kontekście przedawnienia oraz czy ugoda ma wpływ na obieg przedawnienia w sprawach cywilnych.

Czy zawarcie ugody przedawnia roszczenia?

Zgodnie z przepisami prawa, zawarcie ugody może mieć wpływ na bieg przedawnienia roszczeń. Jednakże, zgodnie z art. 187 Kodeksu cywilnego, przedawnienie roszczenia jest przerwane przez wszelkie czynności zmierzające do dochodzenia roszczenia, w tym również przez zawarcie ugody. Oznacza to, że jeśli strony zawrą ugodę dotyczącą danego roszczenia, bieg przedawnienia zostanie przerwany, co skutkuje ponownym rozpoczęciem odliczania terminu przedawnienia.

Jakie są skutki zawarcia ugody w kontekście przedawnienia?

Skutkiem zawarcia ugody w kontekście przedawnienia jest przerwanie biegu przedawnienia roszczenia. Oznacza to, że jeśli strony zawrą ugody dotyczącą danego roszczenia, termin przedawnienia zostanie zresetowany, a strona, która wcześniej mogła opierać się na przedawnieniu, może ponownie dochodzić swojego roszczenia.

Czy ugoda ma wpływ na obieg przedawnienia w sprawach cywilnych?

Tak, ugoda ma istotny wpływ na obieg przedawnienia w sprawach cywilnych. Zgodnie z przywołanymi przepisami Kodeksu cywilnego, zawarcie ugody przerwie bieg przedawnienia roszczenia, co oznacza, że termin przedawnienia zostanie zresetowany i strona będzie mogła ponownie dochodzić swojego roszczenia, nawet jeśli wcześniej było ono przedawnione.

Warto jednak pamiętać, że skuteczność ugody w kontekście przedawnienia może być uzależniona od różnych czynników, takich jak treść ugody, obowiązujące przepisy prawne czy specyfika danego przypadku.

Podsumowując, zawarcie ugody może przerwać bieg przedawnienia roszczenia, co daje stronom możliwość ponownego dochodzenia swoich praw. Jednakże skuteczność ugody w kontekście przedawnienia może być różnie oceniana w zależności od konkretnej sytuacji.

Najczęściej zadawane pytania

W tej sekcji odpowiemy na kilka często pojawiających się pytań dotyczących ugody a przedawnienia.

Pytanie Odpowiedź
Czy ugoda jest jedynym sposobem przerwania przedawnienia? Nie, ugoda to jeden z możliwych sposobów przerwania biegu przedawnienia. Inne czynności, takie jak wniesienie pozwu, mogą również przerwać przedawnienie.
Czy można zawrzeć ugody po upływie terminu przedawnienia? Tak, ugoda może być zawarta nawet po upływie terminu przedawnienia. Jednakże jej skuteczność może być ograniczona przez okoliczności danego przypadku.
Czy zawarcie ugody gwarantuje ponowne dochodzenie roszczenia? Nie zawsze. Skuteczność ugody w ponownym dochodzeniu roszczenia może zależeć od wielu czynników, w tym od treści ugody oraz przepisów prawnych obowiązujących w danej sprawie.

Mając na uwadze powyższe pytania i odpowiedzi, warto zawsze skonsultować się z prawnikiem w przypadku wątpliwości dotyczących ugody a przedawnienia.

Zobacz także:

Photo of author

Krzysztof

Dodaj komentarz